Privacyverklaring

Het NCB respecteert het recht op privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u het NCB verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Zonder uw
toestemming zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt. Met deze
privacyverklaring informeert het NCB u over zijn werkwijze en wat er met uw gegevens
wordt gedaan.

Het NCB
NCB BV bestaat uit NCB opleidingen BV, NCB uitgeverij BV, NCB projecten BV en de
Stichting ter Bevordering van Integratie en Taal. Het hoofdkantoor is gevestigd aan het
Jaarbeursplein 22-2, 3521 AP te Utrecht (postadres: Postbus 638, 3500 AP) en is
verantwoordelijk voor de verwerking van uW gegevens.

Surfen en Cookies
Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Telkens
wanneer u onze site bezoekt, registreert het NCB wel het klikgedrag. Dat wil zeggen dat de
pagina’s die u bezoekt, de bestemming die u opvraagt en vanaf welke pagina u onze site
weer verlaat. Deze gegevens worden alleen voor eigen onderzoek gebruikt en om de
belangstelling voor onze site te meten en hiermee onze service te verbeteren.
Hiertoe maakt www.ncbnet.nl gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op de
harde schijf van uw computer wordt opgeslagen ten behoeve van een vervolgbezoek aan
onze site. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit blokkeren. Via de instellingen van
uw browser is het mogelijk om cookies te weigeren en te verwijderen.
Voor het gebruik van Analytische cookies voor Google Analytics is een
bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben onze instellingen van Google
Analytics zo geconfigureerd dat de laatste cijfers van het IP-adres van de bezoeker van de
site worden geanonimiseerd, waardoor het NCB niet in staat is om interesseprofielen op te
maken. De gegevens die het NCB verzamelt worden anoniem verwerkt, na 26 maanden
automatisch verwijderd en worden niet gedeeld met Google. Aansluitend hierop wordt
geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analyticscookies.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens
Het NCB verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u gegevens invult of achterlaat op
onze site voor een aanmelding, bij een intakegesprek of bestelling. Uw gegevens
verzamelt en verwerkt het NCB voor de uitvoering van zijn dienstverlening aan u als
potentiële cursist, werknemer of klant waaronder de uitvoering van examenaanvragen,
bemiddeling, onderwijsopdrachten, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling, salarisen
personeelmanagement evenals voor naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kan
het NCB u snel en zorgvuldig informatie verschaffen.
Voor contactpersonen: het NCB verzamelt gegevens die tijdens contactmomenten vrijwillig
aan ons verstrekt worden.

Welke persoonsgegevens verzamelt het NCB?
Het NCB verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn
dienstverlening als ook aanvullende gegevens om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of
verplichtingen vanuit opdrachtgevers of een wettelijke instantie (bijv. DUO, belastingdienst
e.d.).

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u
verstrekt.

Bij inschrijving/ intakegesprek:
• Naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer en andere
contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
• Informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens van beschikbaarheid
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn.
• Nationaliteit, BSN-nummer, controle ID-bewijs
• Overige gegevens inzake de contactgegevens, gegevens van gezinsleden,
bankrekeningnummer, voor werknemers gegevens inzage personeels-, salaris, en
verzuimregistratie zoals loonbelastingverklaring, salaris en functioneren.
Voor contactgegevens verzamelt het NCB persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor
zijn dienstverlening als ook aanvullende gegevens om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op de wensen en doestellingen van de instellingen en bedrijven.
• Naam en bedrijfsnaam
• Functie
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Doelstelling van het bedrijf

Delen van persoonsgegevens
Het NCB zal de gegevens die verzameld worden niet verkopen en/of aan derden of
anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.
De gegevens die wij van u hebben verkregen of verzameld verstrekken wij uitsluitend aan
dienstverleners waarmee het NCB een verwerkerovereenkomst heeft afgesloten. Of in
overige gevallen waarin het NCB hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd
belang, wettelijke verplichting en/ of ter uitvoering van de overeenkomst zoals hierboven
beschreven.
Uw gegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven. Er zijn maatregelen genomen
om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bewaren van persoonsgegevens
De bewaartermijn die het NCB hanteert is van toepassing op de wettelijke bewaartermijn:
• NAWT gegevens: 2 jaar na 1ste contact.
• Als er een overeenkomst aanwezig is (contract met cursist, werknemer, zzp’er
e.d.): 7 jaar na beëindiging van het contract.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ncbnet.nl. Het NCB
zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Het NCB doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Dit doet het NCB aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers van het
NCB hebben toegang tot de gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens
door ons, dan kunt u contact opnemen met het NCB via info@ncbnet.nl, telefonisch:
088-8770000 of per post via Postbus 638, 3500 AP Utrecht. Komt u er met het NCB niet uit
dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Met betrekking tot dit privacy beleid behoudt het NCB het recht om dit beleid te wijzigen en
zal het NCB de gewijzigde versies van dit beleid op de site plaatsen.
Voor een uitgebreid reglement met de benoemde artikelen die van toepassing zijn op het
NCB kunt u hier klikken.
 

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2018.